De Bijbel in het vizier

Inleiding

De bijbel is het meest verkochte boek ter wereld, met maar liefst 50 miljoen exemplaren per jaar. De bijbel bestaat uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament.
In het Vaticaans concilie van 1870 werd beklemtoond dat alle boeken van de "de heilige schrift" met al hun onderdelen onder "ingeving van de Heilige Geest" zijn geschreven en God als auteur hebben. Of anders: "Wie het Oude Testament niet erkent, erkent de bijbel niet".


Bijbeltekst als motivator

Geen enkel boek uit de Oudheid zet tot zoveel discriminatie, minachting en moorden van mensen aan als de bijbel. In het oude testament neemt Jahweh (Heer, Jehovah) of God van de Israëlieten of Joden een dominante plaats in. Jahweh (goed voor 33 miljoen doden in de bijbel) komt over als een meedogenloze seriemoordenaar en psychopaat waar Stalin en Hitler vast veel van geleerd hebben.

Jozef Stalin heeft immers in Georgië 6 jaar een katholieke priester opleiding gevolgd en Adolf Hitler wilde eerst priester worden en was als jong kind enorm onder de indruk van de pracht en praal van de katholieke kerk in zijn woonplaats. De jonge Adolf bewonderde de verhalen in de kerk, op school en uit de bijbel over o.a. de verdoemenis van het Joodse volk die Jezus Christus hadden vermoord. Wat de bijbel allemaal kan doen (naast hun psychopatisch brein) voor hun toekomst, maar daar hoor je niemand over. Immers conditionering en indoctrinatie op jonge leeftijd, zo passend onderdeel van de christelijke doctrine, blijft iemand zijn leven bij als schema's die nooit meer weggaan in het brein van mensen later als volwassenen.

De rassendiscriminatie, vele eeuwen met de bijbel in de hand, in Zuid-Africa; de Rwanda genocide in 1994; vermoorden van miljoenen Indianen in Amerika door de katholieke Spanjaarden; de slavenhandel werd door blanken eeuwenlang goedgepraat met de bijbel in de hand. Verder zou de Holocaust ondenkbaar zijn zonder de bijbelse Jodenhaat van de katholieke en Lutherse christelijke kerken. Zo waren alle katholieke pausen en Luther fervente Jodenhaters. Calvijn was overigens genuanceerder op dit gebied.

Het wordt tijd dat de paus, bisschoppen, priesters en andere christenen, inzien dat de metafysische sagen en legenden in de bijbel eeuwenlang hebben geleid tot zeer gevaarlijk conditioneringsgedrag bij personen die de bijbel als excuus gebruiken voor hun onmenselijk en gewetenloos handelen.
Overigens zijn theologen gevaarlijke personen, omdat ze van een volledig metafysisch boek als de bijbel, met legendes en sagen er een 'wetenschappelijke waarde' aan toe willen kennen. Dat heeft eeuwenlang de misdaad door het christendom verergert door deze schijnwaarheid. Vak theologie moet overal verboden worden, want je kan van een metafysisch verhaal niets zinnigs maken en zeker niet iets wat onder wetenschappelijk wordt gerangschikt.

De bijbel is verder een boek vol stuitende teksten en lariekoek geïnspireerd door een god die een notoir voorstander is van de doodstraf op ongeveer alles wat zo past bij de natuur en biologie van de mens. Een god die aanvalsoorlogen en genocide beveelt, een god die zonder enig blijk van medelijden tot het afslachten van kinderen, vrouwen en grijsaards aanzet. Een god die niet op bekering van de heidenen aandringt maar hun vernietiging eist.

Teksten met God worden te pas en te onpas misbruikt door christenen en anderen. Vraag me af of deze personen de 'waarheid' wat in de bijbel staat wel echt hebben begrepen. Het is God's wil; God heeft het beste met ons voor; Ik ben de stem van God; God is liefde; Het is het werk van God; We mogen van God's geluk spreken; God is onze heer en meester; Het koninkrijk God's; God is de waarheid; God is onze verlosser; God is van de wonderen; Jezus zei: plaats Mij voor anderen; De macht van God; Wij zijn allemaal Gods kinderen; Hij (God of Jezus) zal het je laten weten als de tijd daar is; God sprak tot ons; Ik zorg dat je niet afwijkt van de wil van God; Wij kiezen onze leider, Christus koos de zijne; We vertrouwen op God; Waartoe God ons geroepen heeft (Gert-Jan Segers, 2019) zijn slechts enkele teksten.
Al deze teksten echter, hoe onschuldig ze ook lijken, worden door mensen gebruikt om te manipuleren en misbruik te maken van anderen, zónder daarbij de eigen verantwoordelijkheid in te zien.

Er bestaan geen andere woorden als: Jezus Christus en God, die 2000 jaar zó vreselijk misbruikt zijn voor manipulatie en misbruik van andere mensen. Dat het daarbij komt tot slavernij, onderdrukking, discriminatie, machtsvertoon, moord en genocide hoeft dan ook niemand te verbazen, omdat het excuus gebaseerd is op de metafysische tekst van de bijbel en dat lijkt ongeveer álles te rechtvaardigen. Het is in feite één grote misleiding en zegt meer over de persoon die het zegt dan over de bijbel zelf.

Hieronder geven we slechts enkele voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament waarbij steeds staat vermeld waar de tekst in de bijbel te vinden is. De bijbel die door mij is geraadpleegd is "de Leidsche vertaling uit 1914".

De discriminatie van de vrouw en anderen

 • Op grond van Paulus' woorden gaat het christendom ervan uit dat één vrouw, Eva, het gehele mensdom in de zonde heeft gestort en dat de vrouw daarom een minderwaardig wezen is. Volgens deze apostel moet de vrouw de man in alles onderdanig zijn (Gal. 5:24), want de man is 'het hoofd van de vrouw' (1 Kor. 11:3).
 • In Leviticus 27 lezen we dat een vrouw minder waard is dan een man. In de bijbel wordt de os en de ezel in één adem genoemd met de vrouw.
 • Als de dochter van de priester zal beginnen met te hoereren, dan ontheiligt ze daarmee haar vader; met vuur zal ze verbrand worden (Lev. 21:9).
 • Volgens Leviticus 18:22 is het plegen van homoseksuele handelingen een gruwel en vers 29 beweert dat iemand die zo'n gruwel begaat, uit het midden van het volk zal worden uitgeroeid. In hetzelfde bijbelboek wordt aangezet tot het doden van zulke mensen (Lev. 20:13).
 • In het Nieuwe Testament wordt benadrukt dat homoseksuelen evenals hoereerders, afgodendienaars, dieven, rovers en dergelijken het koninkrijk Gods niet zullen beërven (1 Kor. 6:10) en de dood waardig zijn (Rom. 1:26,27,32).
 • Wat nu datgene betreft waarover gij mij schreef, het is goed voor een mens geen vrouw aan te raken; maar om hoererij te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en elke vrouw hun eigen man (1 Kor. 7:1). Relaties met een vrouw (huwelijk) zijn nodig om hoererij te voorkomen volgens apostel Paulus.
 • De vrouw heeft geen eigen beschikking over haar eigen lichaam, maar de man; desgelijks beschikt ook de man niet vrij over zijn lichaam, maar de vrouw (1 Kor. 7:4). Wát een religieuze wijsheid van apostel Paulus. Valt nog mee dat de lichamen van man en vrouw niet aan God toebehoren.
 • Zijt gij als slaaf geroepen, bekommer daarom niet: 'Zelfs al kunt gij vrij worden, blijf het liever' (1 Kor. 7:21). Prachtige tekst voor blanken om in hun recht te staan om zwarte slaven te verhandelen, te verkopen en gratis te laten werken.
 • Dus, wie zijn bruid trouwt doet goed, maar wie haar niet trouwt doet beter (1 Kor. 7:38). Paulus is niet enthousiast over het huwelijk volgens hem horen we immers aan God toe!
 • Immers, als een vrouw zich niet dekt, dat zij zich late scheren! Is het schandalig voor een vrouw kort haar te dragen of kaalgeschoren te zijn, dat zij dan het hoofd bedekt! Want een man is niet verplicht zich het hoofd te omhullen, omdat hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid van de man ( 1 Kor. 11:6). Taal van apostel Paulus wat valt onder narcistische macho tekst. Duidelijk wordt in ieder geval dat de vrouw in alles minderwaardig is aan de man. De man is naar Gods beeld geschapen de vrouw niet!
 • Evenals in alle gemeenten der Heiligen, moeten de vrouwen in de de samenkomst zwijgen; want het spreken staat haar niet vrij; zij moeten onderdanig zijn, zoals ook de wet zegt (Kor. 14 33b:34). In de tekst maakt apostel Paulus duidelijk waarom het vrouwen stemrecht en vele andere rechten voor mannen wel, maar voor vrouwen niet zijn weggelegd. Dit geldt tot op de dag van vandaag, vooral daar waar het christendom dominant is.


Bijbelse teksten over Jodenhaat

 • Het Nieuwe Testament bevat duidelijk anti-joodse uitspraken, waarop de christelijke kerken zich later beroepen om hun jodenhaat te rechtvaardigen (Math. 27:25).
 • De Joden hebben Jezus volgens Johannes niet aangenomen (Joh. 12:37).
 • Het zijn de Joden die stenen opnamen omdat ze Jezus wilde stenigen (Joh. 10:31) en doden (Joh. 7:1).
 • Ze vervolgden hem en zochten hem te doden (Joh. 5:16 en 18). Ze wierpen stenen op hem (Joh. 8:59).
 • In de Openbaring van Johannes 2:9 en 3:9 wordt gezegd dat de Joden uit de "synagoge van de duivel" zijn.
 • En ook de overige Joden huichelden met hem mee; zodat zelfs Barnabas door hun huichelarij werd mee gesleept (Gal. 2:13).
 • Ze zeiden al: 'Kom en laat ons hen vernietigen, zodat zij geen volk meer zijn; en dat niet meer gedacht wordt aan de naam Israël.' (AB Ps. 83:5).
 • Zij hebben gezegd: Komt, en laat ons hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn; dat aan den naam Israels niet meer gedacht worde (SV Ps. 83:5).
 • En al het volk, antwoordende, zei: Zijn bloed komen over ons, en over onze kinderen! (Matt. 27:25).
 • Hij zegt dat een Jood geen echte Jood is (Rom. 2:28-29)
 • Tegen enkele Joden zegt Jezus dat ze de duivel tot vader hebben (Joh. 8:44).
 • ....Ik ken uw verdrukking en armoede - doch u bent rijk - en de lastering van de mensen die zeggen dat zij Joden zijn, en zij zijn het niet, maar een Synagoge van Satan zijn ze (Openb. 2:9).
 • Daarom trachtten de Joden nog meer hem (Jezus) te doden, omdat hij niet alleen de Sabbat brak, maar ook God zijn eigen Vader noemde en zich dus met God gelijkstelde (Joh. 5:18).
 • Daarna trok Jezus in Galilea rond; want hij wilde niet in Judea verkeren, omdat de Joden hem zochten te doden (Joh. 7:1)
 • Dit zeiden zijn ouders omdat zij de Joden vreesden; want reeds waren de Joden overeengekomen dat wie hem beleed de Christus te zijn uit de synagoge zou verbannen worden (Joh. 9:22)
 • Wederom namen de Joden stenen op om hem (Jezus) te stenigen (Joh. 10:19,20).
 • ...om welk daarvan wilt gij mij (Jezus) stenigen? De Joden antwoordden hem: Wij zullen u niet om een goed werk stenigen, maar om een godslastering, omdat gij (Jezus), die een mens zijt, u tot God maakt (Joh. 10:33).


Moord, doodslag en andere wreedheden

 • Als iemand overspel bedrijft met de vrouw van zijn naaste, dan zullen zij, èn de overspeler èn de overspeelster zeker ter dood gebracht worden (Lev. 20:10).
 • De meisjes die vóór hun huwelijk geslachtsgemeenschap hebben gehad, worden gedood door stenigen (Deut. 22:20-21).
 • Onan verdiende de doodstraf op masturbatie (Gen. 38).
 • Ook op hoererij stond de doodstraf (Lev. 21:9).
 • In Samuel 21 lezen we dat twee zonen en vijf kleinzonen van Saul als ritueeloffer "voor de Heer" (Jahweh) werden opgehangen.
 • Man en vrouw moeten gedood worden als ze gemeenschap hebben in de tijd dat de vrouw menstrueert (Lev. 20:18).
 • Ongehoorzaamheid aan Jahweh heeft bizarre straffen tot gevolg: vloek, verwoesting, verderf storten, verdelging, slaan met zweren en gezwellen, droge schurft en ongeneeslijke ziekten; doden van ouderen, jongelingen en maagden en kinderen en vrouwen (Ezech. 9:6).
 • Doodt al wat mannelijk is onder de jeugdigen, en doodt alle vrouwen die gemeenschap met een man hebben gehad (Num. 31:17).
 • En Jahweh zal ze aan u overleveren, en Hij zal hen in grote verwarring brengen, totdat ze verdelgd zijn (Deut. 7:1,2,23). Genocide op goddelijk bevel.
 • Verraderlijk, zonder onderhandelingen of oorlogsverklaring, vielen Gods uitverkorenen vanuit de woestijn als hyena's het welvarende land binnen met de opdracht niets te laten leven "dat adem heeft" (Deut. 20:16).
 • Ze moesten alle inwoners verdelgen (Jer. 47:4; Zef. 2:5). Blijkbaaar geldt het gebod: "gij zult niet doden" niet voor het veroveren van het "beloofde land".
 • ...hij moest op bevel van zijn God de paarden verlammen van de uitgeroeide stammen van Kanaän (Joz. 11:6,9); Het uitroeien was gebaseerd op Jahwehs ethiek: de volkeren waren zondig, want ze dienden andere goden en daarom waren moord en roof geoorloofd (Deut. 9:5).
 • Onder Richter Ehud doodden de Israëlieten 10.000 Moabiten, niet tegenstaande dit volk al eens eerder was uitgeroeid (Richt. 3:15-22), omdat ze het "verkeerde" geloof hadden.
 • Een zekere Samgar versloeg 600 Filistijnen met een ossenstok (Richt. 3:31). Dergelijke zaken berusten op religieuze opvattingen.
 • Onder Jefta werden er later 42.000 Efraïmieten gedood bij de veren of doorwaadbare plaaatsen van de Jordaan (Richt. 12:1-6).
 • Toen deze zoon, Simson of Samson genaamd, tot man was opgegroeid, doodde hij duizend Filistijnen met een onderkaak van een ezel (Richt. 18:27).
 • Ze sloegen ze met de scherpte des zwaards, en de Stad verbrandden ze met vuur (Richt. 18:27).
 • Tot het oorlogsrecht van Gods uitverkorenen behoort volgens "Gods woord" het vermoorden van gevangenen (Deut. 32:42).
 • Als nu een man of vrouw in zich een voorzeggende geest zal hebben of een duivelskunstenaar zal zijn, zij zullen zeker gedood worden; men zal hen met stenen stenigen... (Lev. 20:27).
 • Wie op sabbatdag (zaterdag) arbeid doet, zal zekerlijk gedood worden (Ex. 31:15).
 • Diegenen van de Israëlieten die hem gehoorzamen en zijn gebeden onderhouden, zal God "hoogzetten boven alle volken der aarde" (Deut. 28:1), maar wee degene die hem niet gehoorzaamt: een grote reeks vervloekingen zal hem treffen, hij zal zijn zonen en dochters eten en zelfs z'n baktrog is vervloekt (Deut. 28: 16-68).
 • Iemand van de Israëlieten die bloed van een geslacht dier eet en ook de vreemdeling die bij hen vertoeft en bloed eet, zal uitgeroeid worden (Lev. 17:10,15,26).
 • Er wordt van Jahweh gezegd dat hij 250 mannen verbrandde (Num. 16:35) en eigenhandig 14.700 mensen doodde van een samenzwering van Korach, Dathan en Abiram (Num. 16:49), door Mozes te Sittim 24.000 hoofden des volks in de volle zon liet ophangen omdat ze met de dochters van de Moabieten omgingen (Num. 25), Mozes ertoe bracht vele mannen, vrouwen en kinderen uit wraakzuchte te laten creperen en beroven (Num. 31).
 • Jahweh speelde het zelfs klaar om in één dag (eigenhandig) een miljoen Moren te vermoorden (2 Kron. 14:9-13).
 • Wanneer een gezins- of familielid of een boezemvriend iemand wil bewegen andere goden te dienen, dan moet deze verleider doodgestenigd worden. Men moet in zo'n geval zelfs zijn eigen moeder, vrouw of kinderen vermoorden (Deut. 13:6-10).