De Katholieke Kerk

De Katholieke Kerk heeft 17 eeuwen zijn geloofsmacht misbruikt. De begrippen in het katholieke geloof zijn metafysische begrippen. Dat wil zeggen begrippen of entiteiten die “niet waarneembaar” zijn met onze zintuigen zoals ketter, heks, ziel, hemel, duivel, satan.
Er kan daarom nooit sprake zijn van enige empirische toetsing en kennis, die nodig is om oorzaak-gevolg (bewijs/straf) relaties naar waarheid te onderzoeken.
Het gedrag van deze kerk heeft daardoor alles weg van wat men ziet bij het irrationeel en onberekenbare gedrag van psychopaten zoals perfide, sadistisch, misdadig en gewetenloos.


Het begint al bij apostel Paulus en de katholieke kerkvaders, waarvan de meesten veel weg hebben van psychisch gestoorde personen, waarbij iedereen en alles irrationeel en negatief wordt benaderd. Vooral ongelovigen, vrouwen en Joden moeten het ontgelden en worden vergeleken met honden, bende dieven, vuil, ongedierte, misdadigers, slaven, ketters erger dan wildebeesten, uitschot, duivel-beheersers, mensen die je wilt castreren, vijanden van God en de mensheid, gezonden door Satan, de volgelingen van de antichrist, de moordenaar van Jezus. Het stigmatiseren en de haattheologie van deze kerkvaders is de basis voor de katholieke theologie.

Vanaf de beginjaren van de R.K.K. (Concilie van Nicea, 325) zien we pausen, bisschoppen en monniken zich schuldig maken aan dogmatiek, autoritarisme, schijnrechtspraak, corruptie, misdaad, hoererij en pedofilie, sadisme, martelen, rijkdom vergaren ten koste van armen, samenspannen met keizers en vorsten om hun eigen macht te vergroten, oorlogen heiligen, door bijgeloof andersdenkenden, ketters en heksen vermoorden en zich schuldig maken aan genocide. Het instituut de Katholieke Kerk heeft vanaf het begin van zijn bestaan op een Machiavelliaanse manier zich gericht op machtsoverheersing van gelovigen en niet-gelovigen. Om dit mogelijk te maken heeft deze kerk alles uit de kast gehaald wat maar denkbaar is zoals demonen, satan, hellevuur, biecht, zonde, aflaat, excommunicatie, in de ban doen, exorcisme verdrijven, heksendom, martelwerktuigen en de brandstapel. Het voorgaande is de fundamentele basis waardoor dit geloofsinstituut in Rome miljoenen mensen de dood in heeft kunnen jagen.

We zien dat de Katholieke Kerk haar macht en het moorden later richtte op nieuwe zondebokken als Vrijmetselaars, hervormden, democraten, communisten, socialisten, atheïsten en liberalen. Verder is het misdadig seksueel misbruik van deze kerk tot op de dag van vandaag onbeschrijfelijk ernstig.

In de twintigste eeuw zien we bij het fascisme van Mussolini en de rol van paus Pius XI (zie foto 1), het nazisme van Hitler en de rol van nuntius Eugenio Pacelli (1922) (zie foto 2) en later als paus Pius XII (1939) overtuigend dat de choquerende uitspraken en het extreem fatalistisch en misdadig gedrag van deze twee pausen en de katholieke bisschoppen in Italië en Duitsland, duidelijk maken dat het katholicisme als de vereenzelviging van het fascisme gezien kan worden.

Deze 17 eeuwen ernstige machtsoverheersing en moorden komt volledig overeen met de ideologie van het Fascisme; zoals duizenden bisschoppen tussen 1922 en 1945 in Italië en Duitsland volmondig toegaven onder Mussolini en Hitler. Ze liepen immers ook in de straten met de Hitlergroet! (zie "Katholiek Fascisme" op deze website)

Verder is het laten vermoorden van miljoenen Joden tot 1945, onderdeel van het klerikaal fascisme van deze kerk zoals te zien was in Hongarije, Slowakije, Kroatië, Spanje, Roemenië, de Baltische staten, Wit Rusland en de Oekraïne. (zie "Jodenhaat" en "Klerikaal Fascisme" op deze website)

Door de 1,3 miljard katholiek gelovigen wordt de geschiedenis van hun kerk vaak afgedaan met: vroeger was dit zo! Maar de Tweede Wereldoorlog wordt elk jaar herdacht zonder dat men inziet wat de misdadige rol is geweest van de katholieke kerk. Het seksueel misbruik van deze kerk heeft honderdduizenden wellicht miljoenen slachtoffers gemaakt. De katholiek gelovigen in heel de wereld zijn mede verantwoordelijk hiervoor, omdat ze dit fascistisch instituut willens en wetens in stand houden.

De huidige paus Franciscus (zie foto bovenaan), die sedert 2013 paus is, is waarschijnlijk een goed mens die het beste voor heeft met de mensheid.
Paus Franciscus heeft vanaf 2013 op allerlei manieren als paus contact gezocht met armen, gevangenen en Joden en voelt zich erg betrokken bij de minderbedeelden in de wereld.

Op 28 maart 2013 waste en kuste Franciscus als eerste paus op Witte Donderdag de voeten van vrouwen en mannen. Hij deed dat in de kapel van de jeugdgevangenis Casal del Marmo in Rome. Met het wassen van de voeten van vrouwen legde Franciscus de kerkregels naast zich neer, die strikt aangeven dat bij een rituele rooms-katholieke voetwassing alleen mannelijke voeten gereinigd mogen worden. Verder brak hij met de traditie om de voetwassing te laten plaatsvinden in een parochiekerk of in de Sint-Pieterskerk. Naast het wassen van de voeten van twee jonge vrouwelijke gedetineerden, waste en kuste hij ook de voeten van tien jeugdige mannelijke gevan-genen. Twee van de personen wier voeten hij waste, waren moslim.

Deze paus wordt vanaf zijn aantreden geconfronteerd met steeds weer nieuwe gevallen van sek-sueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. In 2018 worden in de Verenigde Staten, België, Duitsland, Spanje en Australië vele nieuwe seksschandalen gemeld. Slachtoffers, betrokken instan-ties en overheden willen van deze paus oprechte antwoorden op de vraag waarom nog steeds zoveel wordt verzwegen over dit misbruik en vooral wat hij hieraan gaat doen.

Van 21 tot 24 februari 2019 werd door paus Franciscus een belangrijke conferentie georganiseerd, met alle voorzitters van de bisschoppenconferenties uit heel de wereld. Zij kwamen samen in het Vaticaan om over oplossingen voor de misbruikcrisis na te denken, samen te bidden en in dialoog te gaan. Hij kwam zelf met 21 voorstellen.

De bisschoppen luisterden ook naar levensverhalen van slachtoffers. De bedoeling van de conferentie was onder andere alle bisschoppen te overtuigen dat seksueel misbruik overal kan bestaan en om oplettendheid vraagt, om slachtoffers serieus te nemen en gedragscodes op te stellen en toe te passen.

Op 7 mei 2019 ondertekende paus Franciscus - verwijzend naar deze conferentie - een document, meer bepaald het motu proprio "Vos estis lux mundi" (Latijn voor "Jullie zijn het licht van de wereld"), dat voor heel de wereldkerk aangeeft hoe te handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik. Daarin staat dat:
1. alle priesters en religieuzen verplicht zijn mogelijk seksueel misbruik (ook het bezit van kinderporno) en/of het toedekken daarvan te melden bij hun bisschop of overste (in het geval van minderjarigen, kwetsbare personen, mensen in afhankelijkheidsrelaties, vrouwelijke religieuzen);
2. alle bisdommen waar ook ter wereld een makkelijk toegankelijk meldingssysteem in werking moeten stellen (melders kunnen zich ook direct tot Rome wenden);
3. melders en klokkenluiders begrip en bescherming moeten ondervinden;
4. wanneer het een verdachte bisschop betreft de plaatselijke metropoliet een (binnen drie maanden af te ronden) onderzoek moet instellen (tenzij Rome de zaak naar zich trekt).

Er blijven echter vragen: een bisschop blijft rechter en partij, hij hoeft geen experts in een zaak te betrekken en mogelijke slachtoffers krijgen niet automatisch resultaat van het onderzoek te horen.

Gezien de dogmatische geschiedenis van de Katholieke Kerk is de kans dat deze integere en empathische paus Franciscus, samen met al die conservatieve kardinalen, iets noodzakelijks pro-gressiefs voor elkaar krijgt om het seksueel misbruik echt te verminderen, twijfelachtig. Met de conferentie van mei 2019 is er tenminste een begin gemaakt, waardoor het seksueel misbruik niet meer onder het tapijt geveegd kan worden en een gedoogbeleid niet meer mogelijk is. In die zin heeft paus Franciscus al meer gedaan aan het misbruikbeleid, dan vele eeuwen daarvoor door zijn collega's.

Maar het celibaat zal als eerste op schop moeten om tenminste iets serieus te doen aan het seksueel misbruik onder priesters. Maar ik zie, dat gezien het al zo lang bestaande irrationele beleid van: "volledig tegen de biologische natuur van de mens" van deze Kerk, dat niet zomaar gebeuren. Paus Franciscus zei in 2019 tijdens de openingsmis van de Amazonesynode: "Kerk bestaat om het vuur van Gods liefde te verspreiden".

Welke liefde dan van deze Kerk want miljoenen mensen hebben daar eeuwenlang niets van gemerkt. Hun theologie is zelfs veel meer op macht en haat gebaseerd dan op liefde. Deze kerk heeft echter 17 eeuwen laten zien dat het katholieke geloof niets te maken heeft met het woord van Jezus Christus en daar zelfs in alles tegengesteld aan is.
Het is zoals de katholieke theoloog Hans Küng zegt: "Een kerk die datgene waar Jezus voor staat niet tot gelding brengt of in het verkeerde daglicht stelt, zondigt tegen de eigen beginselen en houdt op kerk te zijn". De Rooms Katholieke Kerk heeft als fascistisch geloofsinstituut al eeuwen zijn geestelijke geloofsrechten verloren en is moreel failliet te beschouwen.

Brief aan Paus Franciscus

Aan Paus Franciscus
Piazza San Pietro
Vatican City
00193 Rome


Zoetermeer, juli 2020

Aan Paus Franciscus,
Uw instituut de Rooms Katholieke Kerk heeft 17 eeuwenlang de meest vreselijk misdaden tegen de mensheid begaan.
Ondergetekende eist daarom dat vanaf 2020, u als hoogste gezagdrager van de RKK en een deel van de 1,3 miljard katholieken als rechtvaardiging voor de psychische trauma's, marteling en dood van alle slachtoffers, de Rooms Katholieke Kerk als volgt wordt gestraft:
- 500 miljoen katholieken moeten vanaf heden 16 eeuwenlang in getto's worden opgesloten. Daarbij mogen zij alleen handelsberoepen uitoefenen en mogen geen artsen, ziekenhuizen of scholen binnen de getto's hebben. Ze mogen geen huis of land bezitten. Op zaterdag moeten de gettobewoners verplicht naar de synagoge om te luisteren naar de preek van de rabbijn. 's Avonds na zonsondergang worden de poorten van de getto's afgesloten.
- Er moeten tenminste 200 miljoen katholieken Joods worden. Zij die dit niet willen wordt de tong afgesneden, gemarteld of vermoord op de brandstapel. Als men, voordat men op de brandstapel komt, toch het Joodse geloof erkent wordt men eerst gewurgd voordat men op de brandstapel wordt geplaatst.
- Verder worden er tenminste 6 miljoen katholieken (na willekeur uitkozen zoals kinderen, vrouwen, mannen, ouderen, gehandicapten, zieken etc.) omgebracht zoals via vergassen, uithongeren etc. Tenminste 800.000 daarvan worden gedood door een kogel van achteren en begraven in massagraven. Alle materiële zaken zoals geld, goud en kunstwerken van deze 6 miljoen katholieken komt ten goede aan de Joodse instellingen in de wereld.
- Ter compensatie van het verbranden van de Talmoed en synagogen gedurende 17 eeuwenlang zullen tenminste 5000 katholieke kerken worden vernietigd en tenminste 250 miljoen bijbels worden verbrand.
- Door de gepleegde seksuele pedofiele misdaden 17 eeuwenlang zullen 100.000 katholieke gezagdragers als bisschoppen, paters, monniken en pastoors een levenslange gevangenisstraf moeten uitzitten.
- Door de miljoenen doden veroorzaakt door de inquisitie, kruistochten, godsdienstoorlogen en andere criminele activiteiten door uw instituut verliest de katholieke kerk met onmiddellijke ingang hun internationale onschendbaarheid en wordt u als paus gearresteerd en moet u voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verschijnen om voor uw institutionele misdaden te verantwoorden en het mede schuldig zijn aan de Holocaust genocide als hoofd van de Rooms Katholieke Kerk en voor de leugen dat u alle Joden wereldwijd eeuwenlang onterecht het verwijt heeft gemaakt dat zij als Joden Jezus Christus vermoord hebben. Maar ook omdat uw instituut medeverantwoordelijk is voor de dood vanaf 1923 van vele anderen zoals zigeuners, Jehovagetuigen, communisten, liberalen, socialisten, wetenschappers, vrijmetselaars, andersgelovigen, atheïsten, humanisten en anderen in de wereld als slachtoffers van de moorddadige klerikaal fascistische regimes van o.a. Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joseph Tiso, Ante Pavelic en Francisco Franco.
Hoogachtend,Piet van der Ploeg
Auteur van "Katholiek Fascisme"