De Antichrist - dwalingen, misleidingen en misdaden van het Christendom

CCGT CCGT

Deze website "De Antichrist" heeft als doel mensen te informeren over de eeuwenlange misleidingen en misdaden van het christendom. Volgens de christelijke leer betekent "De Antichrist" de ultieme manifestatie van het kwaad in een menselijk wezen. Maar dat is niet waar het bij deze website omgaat. Het gaat om: De dwalingen, misleidingen en misdaden, enzovoorts van de christelijke kerken (De Antichrist, volgens Friedrich Nietzsche).


Het is vooral de Rooms Katholieke Kerk geweest die 1700 jaar zijn 'geestelijkheid' heeft gebruikt om anderen te misbruiken, te martelen en te vermoorden. Het zijn daarbij vooral Joden, vrouwen, armen en mensen met psychische problemen geweest die het moesten ontgelden.
De Holocaust was ondenkbaar geweest zonder de 17 eeuwen systematische Jodenhaat van deze Kerk. * Voor reacties over deze website e-mail: webmaster Piet van der Ploeg

Jezus behandelde vrouwen altijd met respect. Hij weigerde de discriminerende overleveringen en voorschriften te volgen die de Farizeeën onderwezen. Hij praatte met niet-joodse vrouwen (Mattheüs 15:22-28; Johannes 4:7-9). Hij onderwees vrouwen (Lukas 10:38-42). Hij zette beginselen uiteen die vrouwen ertegen beschermden in de steek te worden gelaten (Markus 10:11, 12). Misschien wel de meest revolutionaire stap voor zijn tijd was dat Jezus vrouwen in zijn vriendenkring opnam (Lukas 8:1-3). Zelfs voor hoeren nam hij het op.
Als christenen écht naar Jezus Christus zouden luisteren en leven, zou het christendom er totaal anders uitzien. Daarom zegt Friedrich Nietzsche ook: Het evangelie stierf aan het kruis.

Het kwaad zit dus bij de mensen die bijvoorbeeld een fascistisch instituut als de Rooms Katholieke Kerk 1700 jaar overeind houden zoals: pausen, kardinalen, bisschoppen en priesters en andere katholieke gezagdragers.

Het christendom is begonnen met de kruisiging van Jezus Christus. Maar zijn oorsprong ligt in het Jodendom en het oude testament, alhoewel de meeste christenen beweren dat het christendom wordt beschreven in het nieuwe testament. Maar het Oude Testament ontkennen, als het woord van God, ontkent de gehele bijbel.

Het katholieke geloof is vanaf het jaar 325 (Eerste Concilie van Nicea), het officiële geloof in het Romeinse rijk geworden. De nieuwe christelijke stromingen zoals het christendom volgens Luther en Calvijn, ontstonden pas 1200 jaar later. Maar ook Luther en Calvijn gaan uit van dezelfde bijbel. Verder is het katholieke geloof ook sterk beïnvloed door de belangrijkste kerkleraren zoals: Apostel Paulus, Johannes Chrysostomus, Augustinus van Hippo, Ambrosius van Milaan en Thomas van Aquino (zie R.K. Kerkvaders op deze website).

Bij deze kerkvaders of kerkleraren, die uitgaan van de bijbel, kan men heel goed zien hoe zij de bijbel interpreteren en het voorbeeld zijn voor de basis van de katholieke geloofsleer. Want als men de geloofsbrieven van deze katholieke kerkvaders leest, ontdekt men wat voor personen de basis hebben gelegd voor deze katholieke geloofsleer.
In hun geloofsleer gaat het over macht of extreme overheersing, perverse seksualiteit en het martelen of doden van anderen, gedrag dat binnen de forensische psychiatrie van ernstig gestoorde psychopaten steeds weer terug is te zien, zoals bij seksuele (serie)moordenaars bijvoorbeeld.

In de theologie van de voorgaande katholieke kerkvaders gaat het om: Een ongekende narcistisch en gewetenloze haat tegen vrouwen, Joden, het huwelijk, slaven, hoeren, armen, andersdenkenden, ongelovigen, islamieten, christenen (niet katholiek), homoseksuelen, de seksuele vrijheid, wetenschappers en mensen met een geestelijk of lichamelijke handicap, enzovoorts. We zien dat het geestelijk niveau van deze kerkvaders, niet verder komt dan wat we zien bij psychopaten die een topscore hebben tussen 30 en 40 op de PCL-R (Psychopathy Check List) van Robert Hare.

Verder een narcistisch en gewetenloze acceptatie van: Het houden van slaven, de slavenhandel, hoerenkasten, pooierisme, kastijding, ascese, armoede, verschil tussen rijk en arm, discriminatie van Joden en vrouwen, geweld, marteling, afpersing, machtsoverheersing, rijk worden over de rug van anderen, chantage, corruptie, misdaad, fatalisme, oorlogszucht, kapitalisme, paranoia, heidenverering, vriendjespolitiek, a-intellectualiteit, immoraliteit, haatdragendheid, tegen-de-natuur-zijn, masochisme, seksuele onvrijheid, dogmatiek, loochening, massamoord en genocide en het heiligen van geweld.

U zult ontdekken, op deze website, dat de katholieke pausen 17 eeuwenlang hun best hebben gedaan om de kerkvaders met hun 'heilig' gedrag uitgebreid te volgen of beter zelfs hun scala aan haatdragendheid en mensonwaardig gedrag verder uit te breiden (zie Misdadige pausen op deze website). Het gaat om seksuele misdaden, perverse haat, machtsverspreiding, heulen met vorsten en keizers, verderfelijke- en onmenselijke wreedheden. Pauselijk gedrag van een zogenaamd christelijke geloofsleider.

De bijdragen (vanaf 1923) van de Rooms Katholieke Kerk en paus Pius XI en paus Pius XII en haar bisschoppen in het fascistisch Italië onder Mussolini en het fascistisch Duitsland onder Hitler is immens groot geweest. Zo groot dat zonder de katholieke kerk en de katholieke gelovigen, Mussolini en Hitler politiek geen schijn van kans hadden gehad om politiek aan de macht te komen. Veel van wat er is gebeurd tussen 1922 en 1945 is daarom voor een groot deel mede de schuld van dit mensonwaardig katholieke instituut wat al 1700 jaar, niet anders te noemen is als fascistisch.

Mijn oppositie en weerstand tegen het christendom komt op de eerste plaats voort uit wat het instituut de Rooms Katholieke Kerk heeft gedaan vanaf het jaar 325. Sommige zullen zeggen: Maar er staan ook goede dingen in de bijbel en in de geloofsbrieven van de kerkvaders? Maar als een psychopaat verschillende moorden heeft gepleegd en daarvoor 30 jaar vrijwilligers werk heeft gedaan kijken we toch ook naar de moorden en niet naar het liefdadigheidswerk. Immers dat is het meest verderfelijke en wordt niet goed gemaakt met vrijwilligerswerk. En dit geldt net zo voor de katholieke geloofsleer.

Verder spreekt het gedrag van pausen, kardinalen en bisschoppen in deze kerk voor zich, en tot op de dag van vandaag (bv. seksueel misbruik, decennia hierover liegen, het plegen van misdaden zoals geen aangifte doen bij seksueel misbruik, exorcisme (ernstig misdrijf), discriminatie van de vrouw, achterlijk beleid op het gebied van abortus, celibaat, homos en transgenders (of LGBT), dna gebruik en preconceptie, enzovoorts).

De Antichrist - De website over de waarheid waar het Christendom al eeuwenlang voor staat!